NAZLI CAN ÖMÜRBOYU EĞİTİM DANIŞMANLIĞI 
AYDINLATMA METNİ

 

SAYGIDEĞER DANIŞAN/KURSİYER ADAYIMIZ;

 

NAZLI CAN ÖMÜRBOYU EĞİTİM DANIŞMANLIĞI (Bundan sonra “Kurum” olarak anılacaktır). Kurum “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar içerisinde kişisel verileriniz işlenmekte ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya özenle riayet etmekteyiz. İşbu nedenle “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK kapsamındaki haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

I- Veri Sorumlusu

Şirket, www.omurboyuegitim.com web sitesi ile Atatürk Caddesi Özülkü İş Merkezi (Özel Adana Hastanesi Üstü) Kat 14 Daire:1402 SEYHAN / ADANA adresinde faaliyet gösteren şirketin sahibi olup; finans, fiziksel mekân güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, hukuki işlem, iletişim, kimlik, mesleki deneyim ve müşteri işlem verilerinden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak işlemekteyiz.

 

II- İşlenen Kişisel Verileriniz

Veri sorumlusu olarak Kurum;
•    Kimlik bilgileri
•    İletişim bilgileri ( telefon numarası, e-posta adresi)
•    Kişisel bilgiler ( doğum tarihi, uyruk)
•    Çocuklarınıza ilişkin bilgiler ( adı, doğum tarihi, yaşı)
•    Kredi kartı numaranız (banka işlemi ve rezervasyon amaçları için)
•    Adres bilgileriniz (sertifika vb. evraklarınızı adresinize postalamak/kargolamak için.)
•    Eğitiminizi/danışmanlığınız tamamlandıktan  sonra sorularınız/yorumlarınız.
•    18 yaşından küçük kişiler hakkında toplanan bilgiler ad, uyruk ve doğum tarihiyle sınırlıdır ve bu bilgiler bize yalnızca bir yetişkin tarafından verilebilir.

 

III- Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Zamanı

Kişisel veriler, aşağıdakiler dahil çeşitli durumlarda toplanabilir:

1- Eğitim aktiviteleri:
• Eğitim/danışmanlık kaydı oluştururken.
• Eğitim/danışmanlık ödemesi yaparken
• İstekler, şikayetler ve/veya anlaşmazlıklar.
KVKK tahtında kişisel verilerin işlenmesi kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.


2-Yüz yüze eğitimlere veya etkinliklerine katılım ile danışmanlık hizmetleri:
•    Danışmanlık ve terapi seansları
•    Sadakat programlarına kaydolma
•    Müşteri anketlerine katılma (örneğin Konuk Memnuniyeti Anketi)
•     Online eğitimler
•     E-posta üzerinden teklif ve promosyonlar almak için bültenlere abone olma.


3- Üçüncü taraflardan bilgi iletimi:
•    Sertifika basımında alakalı kurumlar.


4. İnternet aktiviteleri:
•    Adana Kariyer Akademi ve Ömür boyu Eğitim web sitelerine bağlantı (IP adresleri, tanımlama bilgileri)
•    Online formlar (e rezervasyon, anketler, sosyal ağlardaki Adana Kariyer Akademi ve Ömür Boyu Eğitim sayfaları, Facebook oturum açma vb. gibi ağ üzerinden oturum açma sistemleri).


III. Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kurumumuzda  sunulan eğitim ve danışmanlık süreçlerinin gerektirdiği işlemler kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar çerçevesinde, eğitim, danışmanlık ve diğer hizmet süreçlerinin yürütülebilmesi ve/veya Adana Kariyer Akademi ile Adana Ömür Boyu Eğitim Merkezi’nin yasal yükümlülükleri dahil tüm yükümlülüklerinin ifa edilebilmesi adına Kişisel Verileriniz aşağıdaki yöntem ve vasıtalar ile Nazlı Can Ömür Boyu eğitim Danışmanlığı/Çukurova Hizmet İçi Eğitim Merkezi’nin ilgili ve yetkili departmanları tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir ve işlenebilmektedir:
• Elden, Adana Kariyer Akademi’ye ait web siteleri vasıtasıyla, elektronik postayla, postayla, referanslar aracılığıyla veya Kurumun çalıştığı çözüm ortakları (Örneğin üniversite, MEB, ASH İl Müdürlüğü) ve/veya internet siteleri, sosyal medya hesapları aracılığı ile;
• Farklı şekillerde (yüz yüze, telefon, telekonferans, video konferans, faks vb) yapılabilecek görüşmeler sırasında edinilen bilgiler ile.
Kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun'un 5. Maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir; . a- Açık rızanızın bulunması,
b-  Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
c-  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan sizin yahut bir başkasının hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
ç- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
d-  Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
e-  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
f-  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
g- Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,
Özel Nitelikteki Sağlık Verileriniz açık rızanıza bağlı olarak veya Kanun'un 6. Maddesinde sayılı şartların gerçekleşmesi halinde işlenmektedir.
Kişisel verileriniz; 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatlar uyarınca işlenmektedir.
Kurum, kişisel verileriniz işlenirken; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, AB veri koruma mevzuatları ve KVKK başta olmak üzere ilgili yasal mevzuatta belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.


IV. Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri "özel nitelikli" olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek - vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Kurumumuz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasına hassasiyet göstermektedir.
Kurum, özel nitelikli kişisel verilerinizi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun şekilde aşağıdaki durumlarda işlemektedir:


1-Açık Rızanızın Bulunması Durumunda
Destek almak üzere size ait olan özel nitelikli kişisel verilerinizi Kurum ile paylaşarak size uygun hizmet talep edebilmektesiniz. Sizlerin özel nitelikli verilerini paylaşarak tanımladığınız ihtiyaç ve isteklerinize yönelik size özel hizmet sunabilmemiz ve sizlerin bu ihtiyaçlarınızı gelecekte de hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için kurumumuz, özel nitelikli verilerinizi ancak açık rıza metnini sizin onaylamanız suretiyle açık rızanızı alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.


2-Açık Rızanızın Bulunmaması Durumunda
Hassas nitelikteki sağlık verileriniz dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz, kanunlarda öngörülen hallerde, Sağlığınızla ilgili hassas nitelikli özel kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.


V.  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:
1. Müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
2. Eğitim ve danışmanlık amaçlı kayıtlarınız ve eğitiminizi yönetmek:
3.Yasal belgeleri muhasebe standartlarına uygun bir şekilde oluşturmak ve saklamak.


VI. Kişisel Verilerinizin Yurtiçi veya Yurtdışı Aktarımı

Kurumca sağlanan hizmetlerin ifası amacıyla
Kişisel verilerinize ………….Üniversitesi  ve/veya şubesi olan, fonksiyonlarımızın birlikte yürütüldüğü şirketler tarafından erişilebilmekte, kişisel verileriniz gerektiği zaman bu şirketlere aktarılmaktadır.


VII. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel Verilerinizi, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu sürenin sonuna kadar, böyle bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre sonuna kadar işlenecektir.
Bu sürelerin dolması halinde Kişisel Verileriniz re'sen veya talebiniz üzerine derhal mevzuatta düzenlenen kurallara uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
Bu süre içerisinde Kişisel Verilerinizde bir değişiklik olması durumunda kayıtlarınızın güncel ve doğru tutulabilmesi adına Kurum'a bilgi verme yükümlülüğünüz bulunmaktadır.


VIII. Çukurova Hizmet İçi Eğitim Merkezi’nin Kamera ile Gözetimi

Kurumun giriş ve çıkışları, koridorlar, ortak alanlar ve tesislerin dış cepheleri tesis güvenliği, müşteri güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliği amacıyla kameralar ile görüntülenmekte ve belirtilen alanlarda kamera simgesi bulunmaktadır. Bu görüntülere ilişkin olarak da Anayasa ve KVKK tahtındaki haklarınızın saklı olduğunu belirtmek isteriz. Kamera ile gözetim ve kayıt amacı; kurumda gerçekleşmesi olası asayiş olaylarının teşhisi ve önlenmesidir. Bu kayıtlara yalnızca eğitim kurumunun yetkili birimleri tarafından erişilebilmektedir.
Kayıtlar, güvenlik amaçları ile yalnızca ilgili kanun ve mevzuat hükümlerinde öngörülen süre ile muhafaza edilmekte olup, sürenin bitiminde imha edilmektedir.


IX. KVKK’na Göre Veri Sahibi Olarak Haklarınız (Madde 11)

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:
a-  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b-  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c-  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç-  Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme. Bu talebin yerine getirilebilmesi için kişisel verileri işlemenin hukuki amacının ortadan kalkmış olması, kanuni saklama sürelerinin dolmuş olması veya ilgili zamanaşımı sürelerinin geçmiş olması gerekmektedir. Bu süreler dolmadan silme talebiniz yerine getirilemeyecektir.
d- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e- KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f- Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


X. Haklarınız Kapsamında Eğitim Kurumuna Başvuru Yolları

Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi www.omurboyuegitim.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Atatürk Caddesi Özülkü İş Merkezi (Özel Adana Hastanesi Üstü) Kat 14 Daire:1402 SEYHAN / ADANA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK'da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir, ilgili formu………………………. kayıtlı elektronik posta ile de iletebilirsiniz.
GEREĞİNİ SAYGILARIMIZLA BİLGİNİZE SUNARIZ