Ters Yüz Öğrenme Modeli

Ters Yüz Öğrenme Modeli

 

Dünyadaki teknolojik gelişmeler çok çeşitli ve hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Özellikle teknolojinin gelişimi her alanda olduğu gibi eğitim alanını da etkilemiştir. Teknolojinin eğitime yansıması ve etkisi oldukça önemlidir. Ilk olarak bilgisayarın öğrenme öğretme sürecinde kullanılmasıyla ve uzaktan eğitim, bilgisayar deskekli eğitim yaklaşımıyla başlayan serüven web ve internet tabanlı eğitime dönüşerek ardından e-öğrenme, harmanlanmış öğrenme, mobil öğrenme ve günümüzde ise ters yüz öğrenme olarak devam etmiştir.

 

 

 

 

Son yıllarda öğrenme alanındaki ters yüz öğrenme modeli (flipped learning/flipped classroom-) dikkat çekmektedir. Ters yüz öğrenme (TYÖ) kavramının, Türkçe ’ye uyarlaması farklılıklar göstermiştir. Ters yüz öğrenme, evde ders, okulda ödev modeli, dönüştürülmüş sınıf, çevrilmiş öğrenme modeli, teknoloji destekli esnek öğrenme modeli ve son olarak ters yüz öğrenme modeli olarak çeşitli kavramlarda adlandırılmaya çalışılmıştır.

Ters yüz öğrenme kavramı ilk olarak Jonathan Bergmann ve Aaron Sams tarafından kimya dersini daha etkili hale getirmek için öğrencilere dersleri önceden videoya kaydederek göndermeleriyle başlamış olup ilk olarak “Flip your classroom” (Bergmann ve Sams, 2012) ve daha sonra “Flipped learning ve Flip your classroom” adlı eserleriyle ortaya çıkmıştır (Sams ve Bergmann, 2014; 2015).

Ters yüz öğrenme, yapılandırmacı yaklaşımın esaslarına dayanmaktadır. Sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler öğrenciyi merkeze almakta ve aktif kılmaktadır (Kates, Byrd ve Haider, 2015). Bunun yanında ters yüz öğrenme, harmanlanmış öğrenmenin bir devamı niteliğini de göstermektedir (Zainuddin ve Halili, 2016). Çünkü harmanlanmış öğrenme, geleneksel sınıf ortamlarındaki güçlü etkinliklerle web/online tabanlı öğrenme ortamlarının güçlü yönlerini birleştiren, bireysel öğrenmeyi sağlayan, işbirliğini ve etkileşimi temel alana bir öğrenme yaklaşımıydı.

Ters yüz öğrenme nedir? Ne değildir?

Ters yüz öğrenme (TYÖ), kısaca grup öğrenmesinden ziyade bireysel öğrenmeyi merkeze alan bir pedagojik yaklaşım olarak tanımlanabilir. Ters yüz öğrenme, öğretmenin hazırladığı videolarla sunularak, öğretmen-öğrenci arasında yüz yüze geçirilecek zamanın daha anlamlı ve zengin öğrenme ortamı oluşturmasını sağlamaktadır. Ters yüz öğrenmede öğretim bireyseldir. Bu öğrenme, öğretmenin hazırladığı videolarla sunulur. Bu videolarla, öğretmenle geçirilecek yüz yüze öğrenme zamanında daha anlamlı ve zengin öğrenme fırsatları oluşturur. Bu öğrenme, aslında bireyselleştirilmiş öğrenmeyi sağlamaktadır. Burada birçok yöntem, değişken, öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımları, farklılaştırılmış öğretim, probleme dayalı öğrenme, proje temelli öğrenme, sorgulayıcı öğrenme ve diğerleri TYÖ ile bir araya geldiğinde uygulamaları daha pratik olmaktadır (Sams ve Bergmann, 2015).

Ters yüz öğrenme sadece videolarla alakalı bir öğrenme değildir. Ters yüz öğrenme, yetersiz veya yoksun teknoloji erişimi olan öğrenciler için uygun değildir değildir. Ters yüz öğrenme derslerini videoya çekmek olumsuz bir pedagojik uygulama değildir. Ters yüz öğrenme gereksiz ödevlendirme değildir (Sams ve Bergmann, 2015). Bu öğrenmede videolardaki ilişkiler önemlidir. Çünkü öğrenci, videoda kendi öğretmenin ders sunumunu daha anlamlı bulmaktadır. Öğrenci hem içerikle hem de öğretmeniyle ilişki kurmak istemektedir (Sams ve Bergmann, 2014).

 

 

 

 

Ters yüz öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayan temel unsurları şöyle açıklanabilir (Bishop ve Verleger, 2013).

 

 

page3image869317872 page3image869318160 page3image869318448

 

 

İnsan etkileşimi gerektiren

Öğrenci merkezli öğrenme teorileri

Etkileşimli sınıf aktiviteleri

 

 

Bilgisayar teknolojisiyle gerçekleştirilen

Öğretmen merkezli öğrenme teorileri

Belirli öğretim yöntemleri

 

 

Ters yüz öğrenme sınıfları

 

 

page3image869345552 page3image869345840 page3image869346128 page3image869346416 page3image869346736 page3image869347024 page3image869347616

 

 

Bildiri m

 

 

 

 

Bildiri m

 

 

page3image869351984 page3image869352272

 

Şekil 1. Ters yüz öğrenme sınıfları (Kaynak: Bishop ve Verleger, 2013).

Ters yüz öğrenme sınıfları Şekil 1’de de görüldüğü gibi sınıf içindeki etkileşimli grup öğrenme aktiviteleri ve bilgisayar temelli sınıf dışı bireysel öğrenmeler şeklinde iki temel bileşenden oluşan bir eğitim tekniği olarak tanımlanıyor. Bir sınıf dışı etkinliği olarak bu tanımı videolar içermeyen tasarım olarak sınırlanıyor. Ters yüz öğrenme sınıfları geniş bir anlamda tanımlansa da, aslında dar anlamda sınıf dışı okuma görevleri ve sınıf içi tartışmalar ters yüz öğrenme sınıflarının esasını oluşturur.

Bu konudaki çalışmalar incelendiğinde, ters yüz öğrenmenin dil öğretimi (Temizyürek ve Ünlü, 2015), yabancı dil öğretimindeki başarısı (Ekmekçi, 2017), ters yüz öğrenim gören öğrencilerin görüşleri (Doğan, 2015), ters yüz öğrenme modeline ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri (Çukurbaşı ve Kıyıcı, 2017; Kocabatmaz, 2016), ters yüz öğrenme modelinin akademik başarıya etkisi (Akgün ve Atıcı, 2017; Çakır ve Yaman, 2018; Sarıgöz, 2017), ters yüz öğrenme modeli için öneriler (Urfa, 2018), ters yüz öğrenme çalışmalarına ilişkin meta analiz çalışması (Sakar ve Sağır, 2017; Tütüncü ve Aksu, 2018; Zainuddin ve Halili, 2016), ters yüz öğrenme modelinin mobil öğrenme ortamlarıyla gerçekleştirilmesi (Torun ve Dargut, 2015), ters yüz öğrenme hazırbulunuşluk ölçeği (Durak, 2017), oyunlaştırılmış ters yüz öğrenme sınıf modeli ve öğrenci görüşleri (Sarıkaya, 2017) konularında çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmanın ters yüz öğrenme modelleri konusunda tamamlayıcı bir öneme sahip olduğu söylenebilir.

Burada yeni ve etkileyici bir öğrenme modeli olan ters yüz öğrenme modelinin temel unsurları, modelin öğrenme içeriğinin kategorik dağılımı, modelin taksonomiyle ilişkisi ve yararlı olabilecek birkaç ters yüz öğrenme modeli açıklanmaya çalışılmıştır.

Ters yüz öğrenme ortamlarının temel unsurları

Burada iyi bir ters yüz öğrenme ortamında olması gereken temel unsurlar tek tek sunulmuş ve açıklanmıştır. Öğrenmenin tam gerçekleştirilebilmesi için bütün unsurların etkili ve uyumlu bir şekilde organize edilmesi gereklidir (Sams ve Bergmann, 2015).

 

 

 

 

 1. İşbirliği

 2. Öğrenci merkezli öğrenme

 3. Optimize edilmiş öğrenme ortamları

 4. Uygulamalar için yeterli zaman

 5. Yönetici desteği

 6. Bilgi teknolojileri desteği

 7. Yansıtma ve değerlendirme

  1. İşbirliği

  Çok iyi iletişim ve işbirliği içindeki öğretmen gruplarının, ters yüz öğrenme konusundaki

başarısı yüksektir. İşbirliği, benzer öğretim felsefesindeki iki öğretmenin uygulama örneklerini zenginleştirir. Sosyal ağlarda paylaşılmasıyla daha çok kişilerle işbirliği yapmayı sağlar.

2. Öğrenci merkezli öğrenme

Öğretmen, sınıf ortamının merkezindedir. Öğretmen, sınıfta sunumunu yapar. Ancak bu sunumu ne kadar iyi yaparsa yapsın bu öğrenme sürecinin dışında kalan öğrenciler de vardır. Ne zaman ki, öğretmen sahneden çekilir, sadece bir yol gösterici olursa sınıf, öğrencinin merkezde olduğu bir öğrenme ortamına dönüşür.

3. Optimize öğrenme alanları

Sınıf ortamlarının fiziksel şekli genelde öğretmenin merkezde olduğu şekildedir. Ters yüz öğrenme uygulayan öğretmenler, öğrenciye konuyu tek şekilde değil, birçok teknikle uygulayabilmektedirler. Ters yüz öğrenmede yapılabilecek şeyler şöyle sıralanabilir:

 1. İşbirliğine dayalı öğrenme alanları oluşturmak: Ters yüz öğrenme, işbirliği üzerine kuruludur. Öğretmenler, sınıf ortamını, işbirliğini teşvik eden oturma düzeninde kullanırlar.

 2. Bireysel alanlar oluşturmak: Tüm çalışmalar gruplarla yapılamaz. Öğrencilerin bireysel olarak çalışabilecekleri yerler de olmalıdır.

 3. Sınıflarda öğrenci merkezliliği vurgulamak: Sınıf öğrenci merkezli olursa, öğretmen merkezliliğinden çıkar. Öğretmen, masasının yanında değil, sınıf içinde dolaşarak öğrencilerle daha çok iletişim kurmaya çalışılır.

 4. Öğretmekten çok öğrenmeyi vurgulamak: Sınıf organizasyonunda, bu alanın öğretmekten çok öğrenmek için olacak şekilde düzenlenmelidir. Okullar genelde öğretmeye önem verir. Sınıflar buna göre düzenlenir. Ama ters yüz öğrenmeye göre en temel öncelik, sınıfların öğrenme yeri olduğudur.

4. Uygulamalar için yeterli zaman

Yeni teknolojilerin öğretime uygulanması ciddi zaman alır. Ters yüz öğrenme de böyledir. Öğretmenler, dersleri nasıl sunacaklarını düşünmelerinin yanında, yeni teknolojilerin uygulamalarını da öğrenmek ve uygulamak durumundadırlar. Bu durum öğretmenler için zaman alıcıdır.

 

 

 

 

 

5. Yöneticilerden destek almak

Yöneticiler, öğretmenlere yenilik ve değişimlerde yol gösterici ve destek olmalıdırlar. Hem okul hem de bölge düzeyinde ters yüz öğrenme uygulamalarını destekleyen ve mesleki gelişim ve kaynak çeşitliliği sağlayan yöneticilerin olduğu okullar daha büyük fark göstermişlerdir.

6. Bilgi teknolojilerinden destek almak

Videoların öğrencilere nasıl ulaştırılabilir/paylaşılabilir? sorusu ters yüz öğrenmede öğretmenlerin en çok düşündüğü konudur. Öğrencilerin bu videolara en etkin ulaşma şekli için bilgi teknolojileri bölümünün desteği şarttır. Bu bölümdeki uzmanlar, videoların öğrencilerle paylaşımı için basit iş akış programı hazırlayarak öğretmenlere yardımcı olabilirler.

7. Yansıtma ve değerlendirme

Ters yüz öğrenmeyi en etkili şekilde kullanan öğretmenler, uygulamaları gözden geçirip, değerlendiren öğretmenlerdir. Bunların amacı, işlerini ve görevlerini en iyi şekilde yapmaktır. Bu öğretmenler, öğrenme amaçlarını başarmak için, sınıftaki öğrenmeleri her açıdan değerlendirirler.

Ters yüz öğrenme içeriğinin kategorik dağılımı

Ters yüz öğrenmenin başarıya ulaşması için üç kategorik alan şöyle ifade edilebilir (Sams ve Bergmann, 2014). Aşağıda öncelikle Grafik 1’de geleneksel öğrenmedeki kategori alanları ve oranları, Grafik 2’de ise ters yüz öğrenme kategorileri ve oranları verilmiş ve açıklanmıştır.

Grafik 1. Klasik öğrenmedeki kategorik dağılım
Grafik 1’de görüldüğü gibi geleneksel öğrenmede büyük oranda (%67) konu merkezli ve

konunun içeriğini temel alan bir öğrenme yapılmaya çalışılmaktadrı. Öğretmen, konunun ilişkisine ve öğrencilerin merak (doyum) duygularına çok az oranda (%16-17) önem vermektedir. Belki günümüzde hala öğretmenlerin öğrenme sürecinde bu anlayışla dersini yaptığı ve uygulamalarını gerçekleştirdiği de söylenebilir. Bunda öğretim programlarının ve öğretmenlik anlayışının da olduğu ileri sürülebilir.

 

page6image886426704 page6image886427312 page6image886427904 page6image886428768

 

 

İlişki

%33

 

 

Konu

%34

 

 

page6image886404400 page6image886404992

 

 

Merak %33

 

 

 

 

 

Grafik 2. Ters yüz öğrenmedeki kategorik dağılım
Ters yüz öğrenme Grafik 2’de, klasik öğrenmedeki içerik kategorileri aynı, fakat içerik oranları

farklıdır. Ters yüz öğrenme, konunun daha derine inilmesini, merakın öğrenmeyi daha ileriye götürmesini ve ilişkilerle öğrencilerin bağlantı kurmasını sağlamakla içerik kategori eşit oranda (%33) dağılmıştır. Burada öğrenme; konu, merak ve ilişki de kurularak gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır. Bütün unsurlara eşit şekilde önem verilmelidir.

Ters yüz öğrenme, içerik tarafından yönlendirilen öğretimin zorunluluğundan kaçışı sağlayan bir yöntemdir. Ters yüz öğrenmede, içerik tamamen terk edilmeden direkt öğretim yapılır. Ters yüz öğrenme ile öğretim daha doğaldır. İçerik ve bu çeşit öğrenme, öğrencilerin ilgi ve tutumlarına daha değer verirken içerik bilgisinin önemini de reddetmez. TYO esnek bir yöntemdir. Gerektiğinde öğrenciyle geçirilecek yüz yüze zamanı maksimum şekilde kullanmayı sağlar. TYO’da en önemli unsur öğrencidir. Burada içerikte önemlidir ancak ilişkiler kurularak verilmelidir. Öğretmenler, öğrenilmesi gereken içeriğin en detayına kadar inebilir. Ters yüz öğrenmede merak da önemlidir. Çünkü öğretmenler, öğrencilerin ilgilerini, proje çalışmalarını ve eleştirel olmalarına fırsat vererek öğrenmeyi teşvik eder. Tüm öğrenciler, zengin öğrenme deneyimleri edinmelidir ve öğrenme sürecinin otonomik ve seçenekli olması gerekir (Sams ve Bergmann, 2014). Sonuçta iyi bir öğrenme, iyi iletişim ve ilişkilerin olduğu ortamlarda gerçekleşir. Ancak ilgi ve merakın iyi bir öğrenmenin gerekli unsurlarından olduğu unutulmamalıdır. Konunun içerikte olması ise zaten yasal bir zorunluluktur. Konu olmadan merak ve ilişkiler de zaten kurulamaz.

Ters yüz öğrenmenin Bloom taksonomisiyle uyumu

Burada ters yüz öğrenmenin öğretim amaçlarının tasarlanmasında kullanılan Bloom taksonomisiyle ilişkisi verilmeye çalışılmıştır. Günümüzde geçerli olan klasik öğrenme için taksonomi Grafik 3’te, ters yüz öğrenmenin taksonomiyle ilişkisi ise Grafik 4’te sunulmuştur.

 

 

 

 

 

GEBD

 

 

ISSN: 2149-4932

 

 

E-ISSN: 2149-9381

 

 

page7image789215360 page7image789215648

 

 

Yaratma

Değerlendirme

Analiz

Uygulama

Anlama

Hatırlama

Grafik 3. Geleneksel öğrenmedeki Bloom taksonomisi Yaratma

Değerlendirme

Analiz

Uygulama

Anlama

Hatırlama

Grafik 4. Ters yüz öğrenmedeki Bloom taksonomisinin yeri
Öğretim amaçları için Bloom taksonomisi dikkate alındığında pramit, ters yüz öğrenmede

tersine dönmektedir (Sams ve Bergmann, 2014).Ters yüz öğrenmenin Bloom taksonomisiyle ilişkisi yukarıda verilmiştir. Öğretim amaçlarının belirlenmesinde öncelikle üçgen piramitin altından yani hatırlama düzeyi ile başlayıp yaratma düzeyine doğru ilerleme gerçekleşir. Ters yüz öğrenme için amaçların belirlenip gerçekleştirilmesinde ise durum ters üçgen pramit durumundadır. Yani öğrencinin kazanımları alt düzeyden değil, üst düzeylerden başlayarak gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Ters yüz öğrenmenin, öğrencinin uygulama, analiz, değerlendirme ve yaratma düzeylerinde davranış kazanmasını sağlayacak özellikte olduğu söylenebilir.

 

 

 

 

Ters yüz öğrenme için birkaç model

Ters yüz öğrenme için uygulanabilecek birkaç öğrenme modeli aşağıda verilmiştir. Bu modeller kuram ve çeşitli araştırmalardan incelenerek oluşturulmaya çalışılmıştır. Öncelikle Şekil 2’de en yaygın olan ve kuramdan ortaya çıkan model, daha sonra Şekil 3’te sınırlı ve geniş model, en sonunda ise Şekil 4’te döngüsel bir model sunulmuştur.

 

 

page8image870074960 page8image870075248 page8image870075840 page8image870076432 page8image870077024 page8image870077616page8image870078208 page8image870078864 page8image870079584

 

 

Konu ev ödevi Öğrencinin konuyu olarak verilmesi özümsemesi

Ders öncesinde

 

 

Öğrencinin konuyu benimsemesini sağlayan etkinlikleri tamamlaması

 

 

Öğretmenin konuyu tamamlama desteği vermesi

Ders anında

 

 

page8image870103888 page8image870104176

 

 

Şekil 2. Klasik Ters Yüz Öğrenme Modeli-I (Kaynak: Moravec, Williams, Aguilar-Roca ve O'Dowd, 2010).

Bu modelde asıl bilgi sınıf dışı etkinlikler, okuma ve diğer kaynaklardan edinilmektedir. Ayrıca sınıf içerisinde de geleneksel öğrenmeden farklı olarak yüksek seviyede bilişsel etkinlikler uygulanmaktadır.
Tablo 1. Sınırlı ve Geniş Ters Yüz Öğrenme Sınıf Modeli-II (Kaynak: Bishop ve Verleger, 2013).

 

 

page8image870149296 page8image870149584 page8image870149872

 

 

Sınıf Sınıf içi

Geniş ters yüz öğrenme sınıfı Soru-cevap, grup tabanlı açık/kapalı problem çözme

 

 

Sınıf dışı

Video dersleri, kapalı uçlu sınav, alıştırma yapma

 

 

 

 

Sınırlı ters yüz öğrenme sınıfı

 

 

 

 

Ders, alıştırma yapma ve problem çözme

 

 

 

 

Alıştırma yapma, problem çözme ve video dersleri

 

 

page8image870190896 page8image870191184 page8image870191472

 

 

Geleneksel olarak sınıf içinde gerçekleştirilen etkinlikler ters yüz öğrenmede sınıf dışındadır. Ters yüz öğrenme sınıf içinde ders soru-cevap, grup tabanlı problem çözme ile işlenirken, sınıf dışında ise, web tabanlı video dersleri ve kapalı uçlu sınavlardan oluşur.

 

 

 

 

 

GEBD ISSN: 2149-4932 E-ISSN: 2149-9381

 

 

page9image870031024

 

 

Ders Günü (Kampus/sınıf)

 

 

 

 

 

Öğrenci Yönetimli Gün
(sınıf dışı/online/ kampus dışı)

 

 

 

 

Sabah - Ders

 

 

 

 

Öğrencinin kendiyönetimdeki öğrenme(Bireysel/Gr upla)

 

 

 

 

Öğle Sonrası - Ders

 

 

   

 

 

Web Tabanlı Örnek Olay

 

 

 

 

Okuma/inceleme/şiir/hikaye /video

 

 

 

 

Okuma/metinler/maka leler

 

 

 

 

Podcats’den dinlemeler

 

 

 

 

Yansıtma İşbirliğine dayalı öğrenme

 

 

 

 

Blog

 

 

 

 

 

Grup Blogu

 

 

 

 

Sınıf çalışması/ödev/online sınav

 

 

page9image713208816 page9image713209024

 

 

Şekil 3. Ters Yüz Öğrenme Döngüsü Modeli-III (Kaynak: Akt: Hutchings ve Quinney, 2015).
Bu modelde, beş haftalık 8 gün öğrenme için 2 günde sınavlar için ayrılmıştır. Öğrenme günleri her hafta önce ders günü, sonra öğrenci yönetimli günden oluşmaktadır. Ders gününde, dersler yapılmakta, öğrenciler grup çalışmalarına katılmaktadır. Gruplar 6-8 öğrencidenoluşmaktadır. Bu gruplara konuyla ilgili sorular, bilgi, ödevler, detaylı çalışmalar verilmektedir. Öğrenci, kendi öğrenme gününde, öğrenmesini değerlendirir, bireysel blogunda değerlendirmeleri

yaparak, grup bloguna gönderir. Bu ters yüz öğrenme döngüsü böyle devam edip gider.

TARTIŞMA

Teknolojik gelişmelerle birlikte öğrenme alanındaki gelişmelerde dikkate alındığında ters yüz öğrenmenin hem eğitim hem fizik, kimya, matematik gibi temel bilimleri hem de ticari, sanayi ve

 

 

 

diğer sosyal alanları etkileyebileceği öngörülebilir. Ters yüz öğrenmenin günümüzde temel bilimlerle başlayan uygulamaları tıp ve mühendislik gibi birçok alandaki çalışmalara yansımıştır. Gelecekte de öğrenmenin gerçekleştiği her alanda da uygulamalarının olacağı tahmin edilebilir.

Ters yüz öğrenme modelinin etkili ve başarılı birçok unsuru bulunmaktadır. Bu öğrenme modelinin, bireysel öğrenme, problem çözme, grup etkileşimi, üst düzey öğrenme, bireysel değerlendirme gibi çok önemli etkileri vardır. Bunun yanında akademik başarı, öğrencimotivasyonu, öğrenci tutumu, farklı öğrenme uygulamaları, dil ve yabancı dil öğretimi gibi çeşitli alanlarda birçok olumlu yönleri bulunmaktadır (Akgün ve Atıcı, 2017; Çakır ve Yaman, 2018; Ekmekçi, 2017; Sarıgöz, 2017; Temizyürek ve Ünlü, 2015). Bunun yanında bu modele ilişkin bazı olumsuzluklar da bulunabilir. Bunlar ülkemizde öğrenciler için bilgisayar ve internet hizmetlerinin tam sağlanıp sağlanamamasıdır ve ters yüz öğrenmenin uygulanmasını zorlaştırabilir. Öğrencilerin araştırma, sorgulama, analiz etme gibi bazı becerilerinin düşüklüğü de bu modelin sorunları biçiminde değerlendirilebilir. Ayrıca anne-baba tutumu, anne-baba eğitim seviyesi, sosyo-ekonomik düzeyler, öz-düzenleme, okul türü ve düzeyi gibi başka faktörlerinde etkili olabileceği iddia edilebilir.

Bunun yanında bu modele ilişkin bazı olumsuzluklar da şöyle sıralanabilir; gerekli teknik alt yapı ve donanımların eksiklikleri, videoların hazırlanmasında yaşanabilecek sorunlar ve video hazırlamanın zaman alması, öğrencilerin videoları izlemesiyle ilgili çalışma ve kontrollerin uzun sürebilecek olması, yanlışlık ve eksikliklerin tespit edilebilmesi ve giderilebilmesinin zor ve zaman alıcı olması gibi durumlar sorun oluşturabilir (Kardaş ve Yeşilyaprak, 2015). Bunlara ilaveten ters yüz öğrenme uygulamalarında hem öğrenci hem de öğretmenler için iş yüklerinde de bir artışın olacağı öngörülebilir (Kara, 2016).

Ters yüz öğrenmenin olumlu ve olumsuz birçok yönünün olmasına rağmen, olumlu yönlerinin daha ağır bastığı söylenebilir. Özellikle teknolojik gelişmeler, pratik web uygulamaları, android teknolojisi, sosyal medya (youtube, instagram, whatsapp vs.) araçlarının kullanımı gibi gelişmeler ters yüz öğrenmenin geleceğini etkileyebilecektir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Ters yüz öğrenme, öğrenme alanına yeni bir teknik ve model olarak kabul edilebilir. Sonuçta ters yüz öğrenme konusunda yapılan nitel, nicel, deneysel ve tarama araştırmaları, bireysel öğrenmeyi, problem çözmeyi, düşünme becerilerini (eleştirel, yaratıcı, yansıtıcı düşünme) geliştirdiğini, aktif ve grupla etkileşimi sağladığını, öğrenci ve öğretmen görüşlerinin olumlu olduğunu, çeşitli alanlarda (temel bilimler, tıp vs.) uygulanabileceğini ortaya çıkarmıştır. Ters yüz öğrenme, öğrenciyi merkezli bir öğrenme modelidir. Bu model sadece konu merkezli olmayıp, konuyu, merakı ve ilişkiyi esas alan bir içerik yaklaşımından da yararlanmaktadır. Bu yönüyle de etkisi daha büyüktür. Ayrıca bu öğrenme öğrencilerin kazanımlarını alt düzey davranışların (hatırlama, anlama gibi) değil üst düzey davranışların (analiz, değerlendirme gibi) 

 

 

 

gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Ters yüz öğrenme için tek bir modelin değil, farklı birçok modelin kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Ters yüz öğrenme konusunda nitel araştırmalar tasarlanabilir. Öğretim kademesi olarak farklı düzeylerde (ilkokul, ortaokul, lise vs.) çalışmalar yapılabilir. Ters yüz öğrenme için farklı modellerin etkisi araştırılabilir. Web teknolojisi ve sosyal medya araçlarını da entegre ederek çeşitli araştırmaların yapılabileceği önerilebilir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler: ters yüz öğrenme, ters yüz öğrenme modeli, Flipped Learning, Ters yüz öğrenme
Kasım 03, 2015
Listeye dön